สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับโรงเรียนบ้านปลาดาว ขับเคลื่อนโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเป็นโรงเรียนต้นแบบที่มีการจัดการเรียนการสอน สอดคล้องกับเป้าหมายในอนาคต

ข่าวประชาสัมพันธ์

      สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับโรงเรียนบ้านปลาดาว ขับเคลื่อนโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเป็นโรงเรียนต้นแบบที่มีการจัดการเรียนการสอน สอดคล้องกับเป้าหมายในอนาคต

      สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับโรงเรียนบ้านปลาดาว หนึ่งในโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานสภากาแฟ โดยมี นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม การจัดการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดและร่วมกันวางแผนการดำเนินงาน เพื่อขับเคลื่อนให้โรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีความก้าวหน้าต่อไป โดยมีโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมกว่า 60 โรงเรียน นอกจากนี้ยังมีผู้บริหารกลุ่มจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ และ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมด้วย ณ โรงเรียนบ้านปลาดาว อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

    ดอกเตอร์  นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร ประธานมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม กล่าวว่า โรงเรียนบ้านปลาดาว ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานในครั้งนี้ ซึ่งนอกจากจะมีการประชุมเพื่อขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันของโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่แล้ว ทุกโรงเรียนยังได้มีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และมีการศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านปลาดาวในฐานะโรงเรียนต้นแบบที่มีแนวทางการจัดการเรียนการสอนผ่านนวัตกรรม PBL & Makerspace และ นวัตกรรมบ้านปลาดาว (ภาษาไทย Thaiglish คณิตศาสตร์) เป็นนวัตกรรมที่คิดค้นขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของการจัดการศึกษาในอนาคต  คือการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทของสังคม เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ เกิดทักษะการเรียนรู้ที่สำคัญในศตวรรษที่ 21

        โดยผลงานโรงเรียนบ้านปลาดาวที่ผ่านมา ได้แก่  – ได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในโรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ – ได้รับรางวัลเหรียญเงินผลงาน “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2561  “ระดับภูมิภาค” ซึ่งจัดโดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา- ได้รับคัดเลือกเป็น “สถานศึกษาต้นแบบ” ในงานมหกรรมนวัตกรรมการศึกษา INNOVATION & EDUCATION EXPO 2019  – ได้รับคัดเลือกเป็น“นวัตกรรมปฐมวัยเอกชน ประจำปี 2562” จังหวัดเชียงใหม่ประเภท การจัดกระบวนการเรียนรู้ พิจารณาคัดเลือกจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่