ย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี ขับเคลื่อนนวัตกรรมทางการแพทย์

Technology

ย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี สนับสนุนและขยายโอกาส ทางการวิจัยแบบครบวงจร

พัฒนาพื้นที่และระบบนิเวศ (Ecosystem) ที่เอื้อต่อการศึกษาวิจัยพัฒนาและทดลองนวัตกรรมด้านการแพทย์ภายในย่านให้ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติพร้อมเป็นศูนย์กลางการบริการ (Medical Hub) การศึกษาวิจัยพัฒนาและทดลองนวัตกรรมด้านการแพทย์ในประเทศพร้อมทั้งพัฒนามาตรการนโยบายส่งเสริมเพื่อให้เกิดการลงทุนนวัตกรรมทางการแพทย์

ขยายฐานการเติบโตของอุตสาหกรรมการแพทย์

 ผลักดันและส่งเสริมการลงทุนโดยร่วมมือกับ Startup นักลงทุน ในสาขาต่างๆ นักพัฒนาด้าน เทคโนโลยีและเครื่องมือแพทย์ เพื่อลดต้นทุนในการนําเข้ายาและเครื่องมือทางการแพทย์จากต่างประเทศพร้อมปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์และยกระดับมุมมองของมาตรฐานการแพทย์ไทยสู่ มาตรฐานโลกสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการและวิสาหกิจเริ่มต้นภายในย่านพัฒนาระบบแรงจูงใจ(Incentive) เพื่อเป็นตัว กระตุ้นดึงดูดให้เกิดการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และพัฒนาที่ดิน(Land development) รวมทั้ง การลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการ พัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่

ขับเคลื่อนคุณภาพชีวิต

ยกระดับการบริการทางการแพทย์เพื่อประชาชน

วางแผนและพัฒนาการเชื่อมต่อฐานข้อมูลและบริการทางการ แพทย์การให้บริการด้านการแพทย์ที่มีการนํานวัตกรรมและระบบประมวลผลที่ทันสมัยสําหรับการรักษาและดูแลสุขภาพแก่ประชาชนที่เข้ารับการรักษาภายในพื้นที่พัฒนาระบบในการอํานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้พื้นที่โดยใช้ นวัตกรรมที่เหมาะสมพัฒนาและเชื่อมโยงเครือข่ายขนส่งสาธารณะเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงพื้นที่และบริการของประชาชน

YMID ผนึกกําลังขับเคลื่อนอนาคต

เราสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้จัดสรรพื้นที่สําหรับการแลกเปลี่ยนความคิดเพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัย นักลงทุน เจ้าหน้าที่ภายในย่านประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสพบปะและแสดงความคิดเห็นและแนวคิดใหม่ๆเพื่อสร้างสรรค์ นวัตกรรมและบริการที่ดีขึ้นร่วมกัน

โทร. 02-017-5555 ต่อ 213

www.ymid.or.th

Line: @ymid

Facebook: @YMIDofficial