เร่งพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน “ด้านการนวดไทย” พร้อมจัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ก่อนป้อนสู่ตลาดอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน เปิดฝึกอบรม สาขา พนักงานนวดไทย  ระดับ 2 เพื่อพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานด้านการนวดไทยให้มีมาตรฐานการประกอบอาชีพที่มั่นคงและปลอดภัย สร้างโอกาสให้พนักงานนวดไทยได้รับการพัฒนาทักษะฝีมืออย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาภูมิปัญญาด้านแพทย์แผนไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุด และที่สำคัญ เพื่อพัฒนากำลังแรงงานรองรับนโยบาย New Engine of Growth ของรัฐบาล ที่ต้องการพัฒนา 10 อุตสาหกรรมกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งมีอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเป็นหนึ่งในนั้น  ระหว่างวันที่ 11 – 14 พฤศจิกายน 2562 พร้อมจัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน

 

นางณฐมน ปัทมสุคนธ์ ผู้อำนวยการสำนักวานพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่า จังหวัดลำพูน เป็นจังหวัดเล็กๆ ห่างจากตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้เวลาเดินทางเพียงแค่ครึ่งชั่วโมงเศษ เดิมทีจังหวัดแห่งนี้ มีฐานะเป็นเพียงแค่ทางผ่านสำหรับนักท่องเที่ยว ส่วนใหญ่คนที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวมักใช้เวลาอยู่ที่ลำพูนเฉลี่ยเพียงแค่ 4 ชั่วโมงเท่านั้น อย่างไรก็ดีภายหลังจากรัฐบาลได้มีนโยบายมาส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง โดยจังหวัดลำพูนเองก็ได้รับผลประโยชน์ตามนโยบายไปด้วย เพราะลำพูนนับว่าเป็น 1 ใน 55 จังหวัดเมืองรองที่รัฐบาลส่งเสริมให้เป็นจังหวัดที่ควรค่าแก่การเดินทางไปท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งในภาคเหนือตอนบน ด้วยความที่ลำพูนเป็นเมืองเก่าโบราณ และมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตคนมาแล้วรุ่นต่อรุ่น ทำให้ในปัจจุบันทุกภาคส่วนได้หันมาทำการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวของลำพูนอย่างเต็มที่ เพื่อหวังให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางมาเยือน เพื่อกระจายรายได้ลงไปยังชุมชนได้มากขึ้น จากการที่ภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ตลาดมีความต้องการแรงงานในสาขานี้สูงตามไปด้วย โดยเฉพาะในสาขาพนักงานนวดไทยเป็นที่ต้องการอย่างมากของสถานประกอบกิจการโรงแรมและรีสอร์ตในการให้บริการนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลำพูน เป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมทางการการพัฒนา และส่งเสริมฝีมือแรงงาน จึงเร่งดำเนินการพัฒนาแรงงานกลุ่มนี้ให้มีทักษะเพื่อทำให้เกิดการสร้างงาน และสร้างรายได้ให้กับประชาชน และพลักดันแรงงานให้มีการพัฒนาศักยภาพป้อนสู่ตลาดแรงงาน อย่างมีมาตรฐานต่อไป