ไอวีแอลรับรางวัลเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ปี 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือ ไอวีแอล ผู้นำด้านเคมีภัณฑ์ระดับโลก เข้ารับรางวัลเกียรติคุณการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2562 (Sustainability Disclosure Award 2019) จากสถาบันไทยพัฒน์ องค์กรสาธารณประโยชน์ที่มุ่งส่งเสริมการดำเนินงานด้านความยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ โดยรางวัลดังกล่าวสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของไอวีแอลที่ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยนโยบาย ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักบรรษัทภิบาล ซึ่งตอกย้ำการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืนของบริษัทฯ อาทิ การส่งเสริมและพัฒนาการรีไซเคิล PET การลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์​ การใช้พลังงานทดแทน การพัฒนาทุนมนุษย์ ตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมให้เกิดการดำเนินธุรกิจตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนที่สมบูรณ์ โดยเปิดเผยข้อมูลให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทราบอย่างต่อเนื่อง อันจะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของกิจการ และการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนในระยะยาว

 

บุคคลในภาพ (จากซ้าย) :

  • ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ประธานสถาบันไทยพัฒน์
  • นางสาวจันทร์สยาม สมในธรรม ตัวแทนจากไอวีแอล