ศ.พญ.อิ่มใจ ชิตาพนารักษ์ ประธานเครือข่ายมะเร็งเต้านมภาคเหนือตอนบน (Suandok Breast Cancer Network) (กลางแถวล่าง) นำทีมคณะทำงานจากหน่วยรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และติดตามความคืบหน้าโครงการให้ความรู้ สร้างความตระหนักโรคมะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจาย ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ป่าแงะ อ.ป่าแดด จ.เชียงราย ซึ่งเป็นโครงการที่เคยได้รับการสนับสนุนทุนผ่านโครงการ “Seeding Progress and Resources for the Cancer Community: Metastatic Breast Cancer Challenge (SPARC MBC Challenge)” จากสมาพันธ์ควบคุมโรคมะเร็งสากล (Union for International Cancer Control) ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2558 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจาย ซึ่งเครือข่ายฯ ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 แล้ว โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้ นอกจากจะติดตามเพื่อรับทราบถึงผลการดำเนินงานแล้วยังเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อรับฟังปัญหา อุปสรรคกับบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. เพื่อสร้างความตระหนักในการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจาย นำไปสู่การเข้าถึงการบำบัดรักษาที่เหมาะสม และเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้ป่วยในพื้นที่ ต.ป่าแงะ อ.ป่าแดด จ.เชียงราย ได้อย่างดีขึ้น เมื่อเร็วนี้ๆ