“UiPath – Robotic Process Automation : Digital Workforce in a New Era” การขับเคลื่อนองค์กรด้วย Robotic Process Automation

Technology

ปัจจุบันการนำเทคโนโลยีออโตเมชั่น (Automation) เข้ามาใช้ในองค์กรได้กลายเป็นแนวทางที่องค์กรต่างๆ ให้ความสำคัญ พลิกโฉมรูปแบบการทำงานเดิมๆ สู่การทำงานด้วยแรงงานดิจิทัล (Digital Workforce) สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้ในหลากหลายอุตสาหกรรมและหลากหลายแผนก ซึ่งถึงแม้การทำงานง่ายๆ ซ้ำๆ ได้โดยอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน, ลดความผิดพลาด และทำให้พนักงานมีเวลาสร้างสรรค์ผลงานด้านอื่นได้มากขึ้น ดังนั้น การเลือกโซลูชั่นด้านซอฟต์แวร์อัติโนมัติ “ที่ใช่” จึงถือได้ว่าเป็นอีกปัจจัยหลักที่ควรให้ความสำคัญ

UiPath ผู้นำโซลูชั่น Robotic Process Automation (RPA) ที่มาตอบโจทย์การทำงานซ้ำๆ ด้วยการทำงานของหุ่นยนต์ซอฟต์แวร์ (Robot) ช่วยจัดการข้อมูลแบบอัติโนมัติ อย่างมีประสิทธิภาพ และลดความผิดพลาดลงได้อย่างมหาศาล ในขณะที่พนักงานจะมีเวลาไปสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อพัฒนาธุรกิจองค์กรได้อย่างหลากหลายมากยิ่งขึ้น

บริษัท ไอเน็ต แมเนจด์ เซอร์วิสเซส จำกัด หรือ INET MS เป็นบริษัทในเครือ INET โดยให้บริการด้านไอซีทีโซลูชั่น และบริหารจัดการด้านไอที ขอเรียนเชิญผู้บริหาร หรือผู้ที่สนใจทำงานด้านบัญชี, ด้านทรัพยากรบุคคล, ด้านบริการลูกค้า (Call Center), ด้านกฏหมาย และด้านไอที ที่กำลังมองหาเทคโนโลยีสนับสนุน Digital Transformation ไปใช้ในองค์กร เพื่อลดต้นทุนแรงงาน, เพิ่มความสามารถของแรงงาน, เพิ่มความเร็วความถูกต้อง (100%) และเสริมสร้างกำลังใจของพนักงาน เข้าร่วมงานสัมมนา หัวข้อ “UiPath – Robotic Process Automation : Digital Workforce in a New Era” การขับเคลื่อนองค์กรด้วย Robotic Process Automation เพื่อเรียนรู้แนวคิดพื้นฐานของเทคโนโลยี RPA