พัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ฝึกอาชีพผู้ต้องขังสร้างโอกาสหลังพ้นโทษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ร่วมกับ เรือนจำจังหวัดลำพูน ฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะให้มีทักษะในการประกอบอาชีพให้กับกลุ่มผู้ต้องขัง จำนวน 20 คน สาขา การปูกระเบื้อง (18 ชั่วโมง) ระหว่างวันที่ 12 – 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ เรือนจำจังหวัดลำพูน เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขังที่จะพ้นโทษให้ได้รับการเตรียมความพร้อมและเพิ่มทักษะทางวิชาชีพและพร้อมเข้าสู่กระบวนการจ้างงานตามความต้องการของตลาดแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงานดำเนินงานโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ จำนวน 9 กลุ่ม ซึ่งมีกลุ่มของผู้ต้องขังก่อนพ้นโทษด้วย เพื่อฝึกอาชีพเพิ่มทักษะให้กับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะฝีมือแรงงาน และการเตรียมความพร้อมทางด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพ เข้าสู่กระบวนการทำงานร่วมกับคนทั่วไป สร้างความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ สามารถพึ่งพาตนเองได้ และสังคมให้การยอมรับในศักยภาพการทำงาน อีกทั้ง ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เป็นกำลังแรงงานตามความต้องการของตลาดแรงงาน และการประกอบอาชีพอิสระ เป็นกลไกด้านกำลังแรงงานที่รองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ