สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเปิดให้บริการงานบริการวิชาการแก่สังคม

ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเปิดให้บริการงานบริการวิชาการแก่สังคม ประกอบด้วย การทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ (TOEFL.ITP / CEPT เป็นต้น) , การอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบ, การอบรมหลักสูตรระยะสั้นด้านภาษา และบริการงานแปลภาษา โดยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ชั้น 4 อาคารสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โทร 034-109300 ต่อ 3265 ในวัน-เวลาราชการ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://li.npru.ac.th/