สมทบทุนช่วยช้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ รับมอบเงิน จำนวน 100,000 บาท จากคณะผู้ปฏิบัติธรรมคุ้มดวงแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อร่วมสมทบกองทุนอนุรักษ์ช้างไทย ในโอกาสที่เดินทางมาเยี่ยมชมกิจกรรมการอนุรักษ์และบริบาลช้างของสถาบันฯ ณ โรงพยาบาลช้างและศูนย์บริบาลช้างบ้านปางหละ อำเภองาว จังหวัดลำปาง โดยมี น.สพ.ศรัณย์ จันทร์สิทธิเวช ผู้จัดการส่วนอนุรักษ์ช้างลำปาง และนายสมชาติ ช่างการ หัวหน้างานบริบาลช้างลำปาง เป็นผู้แทนรับมอบ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา