sharismaอาหารเสริม-telos95-www pattybyshop

เครือข่ายมะเร็งเต้านมภาคเหนือตอนบน (Suandok Breast Cancer Network) เดินหน้าโครงการSPARC MBC Challenge ปี 4 ระดมทีมลงพื้นที่ภาคเหนือตอนบน รณรงค์ให้ความรู้ สร้างความตระหนักโรคมะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจาย พร้อมยกระดับมาตรฐานการรักษา และการเข้าถึงการบำบัดรักษาที่เหมาะสม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้ป่วยไทย

sharismaอาหารเสริม-telos95-www pattybyshop

 

ศ.พญ.อิ่มใจ ชิตาพนารักษ์ ประธานเครือข่ายมะเร็งเต้านมภาคเหนือตอนบน หรือ Suandok Breast Cancer Networkเปิดเผยว่า “ปัจจุบันเครือข่ายมะเร็งเต้านมภาคเหนือตอนบน (Suandok Breast Cancer Network) ได้ดำเนินโครงการ Seeding Progress and Resources for the Cancer Community: Metastatic Breast Cancer Challenge (SPARC MBC Challenge) มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 โดยมีเป้าหมายหลักในการมุ่งเน้นการสร้างการรับรู้ สร้างความตระหนักให้กับประชาชน ชุมชนผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจาย รวมทั้งกิจกรรมการฝึกอบรมให้ความรู้ แก่บุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. พร้อมทั้งการพัฒนาระบบการส่งต่อผู้ป่วยร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ดำเนินโครงการมาเครือข่ายฯ ได้ร่วมพัฒนาองค์ความรู้การจัดการด้านการดูแลรักษาให้สามารถขยายออกไปได้ยังระดับตำบลและหมู่บ้าน เพื่อจะสามารถจัดให้มีการบำบัดรักษา และการดูแลอย่างประคับประคองให้กับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจายได้อย่างเหมาะสมพร้อมทั้งสามารถจัดการกับขั้นตอนแรกของการดูแลก่อนการส่งต่อผู้ป่วยไปยังการดูแลขั้นตติยภูมิ และยังสามารถส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ปัจจุบันผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจายนั้นสามารถรับสิทธิเข้ารับรักษาในลำดับแรก ผ่านไปยังเส้นทางที่ด่วนพิเศษ โดยผู้ป่วยสามารถขอคิวรังสีรักษาทางระบบออนไลน์ผ่านคิวออนไลน์เอ็กซ์เพรส เพื่อความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพทำให้การรักษามีความต่อเนื่อง หากเป็นกรณีเร่งด่วนเพื่อประคับประคองคุณภาพชีวิตผู้ป่วยให้ดีขึ้นซึ่งเครือข่ายฯ มุ่งหวังว่าระบบที่พัฒนาและจัดทำขึ้นนี้จะสามารถเป็นต้นแบบในการดำเนินการให้กับพื้นที่ในภาคอื่น ๆ ในประเทศ และต่างประเทศต่อไปในอนาคต โดยจะได้เห็นความร่วมมือที่เพิ่มมากขึ้นระหว่างพยาบาล และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. ทั้งในระดับตำบลและหมู่บ้าน เพื่อให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจายได้รับการบำบัดรักษาและการดูแลแบบประคับประคองได้อย่างดียิ่งขึ้น ในเขตพื้นที่หรือภูมิลำเนาของตนเอง หรือในบริเวณที่อยู่ห่างไกลได้รับการดูแล และส่งต่อได้อย่างเหมาะสม” ศ.พญ.อิ่มใจ กล่าวในที่สุด

 

โดยเมื่อปลายปีที่ผ่านมา ทีมงานเครือข่ายฯ ได้จัดกิจกรรมการลงพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าแงะอำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย นับเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามความคืบหน้าโครงการ ในระดับตำบลภายในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็นถึงปัญหาและอุปสรรคระหว่างการดำเนินโครงการของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม.ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัด นอกจากนี้ยังจัดให้มีการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรพร้อมทั้งยังจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แก่ประชาชนอีกด้วย

 

“อนึ่ง กิจกรรมการให้ความรู้ ติดตามความก้าวหน้า และการสื่อสารสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจายในพื้นที่จังหวัดเชียงราย นับเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมภายใต้โครงการของเครือข่ายมะเร็งเต้านมภาคเหนือตอนบน ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการ Seeding Progress and Resources for the Cancer Community: Metastatic Breast Cancer Challenge (SPARC MBC Challenge) ซึ่งเป็นหนึ่งในภารกิจภายใต้การสนับสนุนของ สมาพันธ์ควบคุมโรคมะเร็งสากล (Union for International Cancer Control) โดยมุ่งเน้นสร้างความตระหนักถึงปัญหาของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจาย และความต้องการให้เกิดการเพิ่มการเข้าถึงการบำบัดรักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจายอย่างเหมาะสม ทั้งยังมุ่งเน้นให้เกิดการสร้างเครือข่ายโรงพยาบาล กลุ่มแพทย์ โดยจัดทำข้อมูล การรณรงค์สร้างการรับรู้ รวมทั้งจัดทำแผน และนโยบายในการช่วยเหลือรักษาผู้ป่วยอย่างมีมาตรฐาน และให้เกิดผลสมัฤทธิ์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยต่อไป โดยคาดหวังว่ารูปแบบการดำเนินงานของเครือข่ายมะเร็งเต้านมภาคเหนือตอนบน จะสามารถเป็นต้นแบบส่งต่อรูปแบบแนวทางดังกล่าวขยายออกไปในทั่วทุกภูมิภาคของไทยต่อไปได้”