sharismaอาหารเสริม-telos95-www pattybyshop

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจจัดสัมมนา “การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒ และกฎหมายลำดับรอง” ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

sharismaอาหารเสริม-telos95-www pattybyshop

          เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นางวชิรญา เพิ่มภูศรี ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการให้เอกชน
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนา
“การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒
และกฎหมายลำดับรอง” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Public Private Partnership : PPP
และเป็นการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการดำเนินการและการปฏิบัติงานตามกฎหมายที่มีขั้นตอน
ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ให้แก่บุคลากรหน่วยงานของรัฐ ได้แก่ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอิสระ ในเขตจังหวัดภาคใต้ จำนวน ๑๔ จังหวัด เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะทำให้เกิดโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐ
และเอกชนได้เพิ่มขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลและเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว
โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องให้ความสนใจเข้าร่วมสัมมนาและสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
การร่วมลงทุนระหว่งรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒ การขอรับการใช้เงินกองทุนและกฎหมายลำดับรอง
ที่มีการประกาศใช้บังคับใช้แล้วเป็นจำนวนมาก ณ โรงแรม ไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี