คนไทยเตรียมเฮ!!! สถานประกอบการเตรียมช๊อป!!! หลักสูตรเติมทักษะแห่งอนาคต บูทใหญ่ เกือบ 200 หลักสูตร เปิดตัว ปลายเดือนมีนาคม 2563 งาน Future Career Expo 2020 จัดโดย กระทรวง อว.

        วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยสำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการจัดการประชุมโดย นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ผู้นำในการผลักดันให้ DSS Academy ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (National Quality Infrastructure, NQI) ประชุมเตรียมความพร้อมสถาบันฝึกอบรมเฉพาะทางในการเตรียมหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non degree) ของ 11 หน่วยงาน 1. อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ 2. สถาบันอาหาร 3. สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 4. สถาบันยานยนต์ 5. สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 6. สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย 7. สถาบันพลาสติก 8. สถาบันไทยเยอรมัน 9. สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 10. สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 11. สถาบันการก่อสร้างแห่งประเทศไทย โดยเน้นยํ้าทุกหน่วยงานในการดำเนินการตามแผนงานความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านNQI ในรูปแบบ Non degree

         การเตรียมหลักสูตร Non degree  มีความสำคัญต่อการตอบโจทย์ที่ท้าทายในการส่งเสริมและพัฒนากำลังคนตามความต้องการของประเทศ การ New skill จะพัฒนาแรงงานให้มีทักษะขั้นสูงตามกระแสการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของเทคโนโลยี ส่วนหลักสูตร Re skill และ Up skill จะเร่งการยกระดับทักษะกลุ่มแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ขับเคลื่อนภาคการผลิตและการบริการของประเทศนางสาวนิสากร กล่าว

         งาน Future Career Expo 2020 ครั้งนี้ กระทรวง อว. ให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายการอบรมในรูปแบบ Training coupon เพื่อใช้ในการเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ ให้กับนักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ วัยทำงาน ผู้ประกอบการ SME ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงทักษะของตนเองเข้ามาลงทะเบียน โดยหลักสูตร Non degree ที่กรมวิทยาศาสตร์บริการ และ 11 สถาบันเฉพาะทาง จะนำเสนอในงานครั้งนี้ มุ่งเน้นการเร่งสร้างบุคลากรคุณภาพระดับสูงทั้งการ New skill Re skill และ Up skill ในอุตสาหกรรม S-Curve / Future Skill Set ให้รองรับงานที่เพิ่มขึ้นในอนาคตตามนโยบายกระทรวง