จังหวัดลำพูน สำนึกพระมหากรุณาธิคุณพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดลำพูน ประกอบพิธีถวายราชสดุดี และจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2563 วันที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุม ที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน   โดยมีนายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานพิธีถวายราชสดุดี น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” พร้อม นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ข้าราชการ คณะกรรมการเหล่ากาชาดฯ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน องค์นายจ้าง ลูกจ้าง ประชาชน ร่วมพิธี จำนวน 200 คน และได้มีการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และมอบป้ายเครื่องหมายมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติให้กับสถานประกอบกิจการที่มีพนักงานผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน  ให้กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงทองอิเลคทริค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง  มอบป้ายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้กับ วิทยาเทคโนโลยีและการจัดการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน  และมอบหนังสือมาตรฐานฝีมือแรงงานผู้ประกอบอาชีพให้กับ บริษัท เลอครูเซ แมนนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด นอกจากนี้ยังมองเงินอุดหนุนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้กับสถานประกอบกิจการที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาฝีมือแรงงาน รวมเป็นจำนวนเงิน 41,600 บาท  ให้กับ บริษัท ลำพูนซิงเด็นเก็น จำกัด บริษัท โอกิ พรีซิสชั่น (ประเทศไทย) จำกัด  และบริษัท ยามานาชิ อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552 ถวายพระราชสมัญญา แด่พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย และกำหนดวันที่ 2 มีนาคม เป็นวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ โดยยึดถือตามวันที่พระองค์ทรงมีพระราชดำรัสในพิธีเปิดงานแนะแนวอาชีพและแข่งขันฝีมือช่างของสโมสรโรตารี กรุงเทพฯใต้ ณ ลุมพินีสถาน เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2513 ว่า“ช่างทุกประเภท เป็นกลไกสำคัญอย่างยิ่งในชีวิตของบ้านเมืองและของคนทุกคน เพราะตลอดชีวิตของเรา เราต้องอาศัยและใช้บริการหรือสิ่งต่างๆ ที่มาจากฝีมือของช่างอยู่ทุกวี่ทุกวัน ผู้เป็นช่างจึงสมควรได้รับการเอาใจใส่สนับสนุนจากทุกๆฝ่าย ยิ่งในสมัยปัจจุบันวิทยาการทุกอย่างเจริญก้าวหน้ายิ่งจำเป็นต้องส่งเสริมมากเป็นพิเศษ เพื่อให้ได้ช่างที่มีความสามารถสูง ให้มีสิ่งใช้สอยที่มีคุณภาพดี และเพียงพอกับความต้องการในการส่งเสริมนั้น มีปัญหาอันควรจะได้พิจารณาช่วยเหลืออยู่ 3 ประการ ประการแรก ได้แก่ปัญหาเรื่องการให้ความรู้ทางหลักวิทยาการและความรู้ทางการออกแบบ ประการสอง ได้แก่ปัญหาเรื่องฝีมือ ซึ่งจะต้องปรับปรุงให้ความประณีตและประสิทธิภาพได้มาตรฐานจริงๆ และประการที่สามปัญหาเรื่องการจัดหางานและหาตลาด เพื่อช่วยให้ช่างมีงานทำ มีตลาดที่จะส่งสินค้าที่ผลิตไปจำหน่าย การช่วยเหลือทั้งสามประการนี้ จะต้องทำให้สอดคล้องกันไป เพื่อให้ช่างมีรายได้และผลกำไร สำหรับนำออกมาเป็นทุนรอนสร้างฐานะและความก้าวหน้า ข้าพเจ้าขอฝากความคิดทั้งนี้ไว้ เป็นแนวทางปฏิบัติของท่านทั้งหลายต่อไป”

ในการจัดงานครั้งนี้ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ รวมทั้งทรงให้ความสำคัญในการพัฒนาฝีมือแรงงานของช่างไทย ให้มีความเป็นมาตรฐาน ในวันที่ 2 มีนาคม ซึ่งเป็นวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ จึงได้นำส่วนราชการ คณะกรรมการเหล่ากาชาดฯ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน องค์นายจ้าง ลูกจ้าง ประชาชน จัดพิธีถวายราชสดุดีและจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย อย่างหาที่สุดมิได้ดังกล่าว