MSC เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ MSC เปิดบ้านต้อนรับคณาจารย์ และนักศึกษาจำนวน 40 คน จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงกระบวนการทำงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้การทำงานจากสภาพแวดล้อมจริง เป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ และเตรียมความพร้อมก่อนที่จะสำเร็จการศึกษา ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากดร.ธัญญา วงษ์วานิช Head of Corporate Communication เป็นผู้กล่าวต้อนรับคณะเยี่ยมชมอย่างอบอุ่น คุณอภิศักดิ์ คงศร, Digital Infrastructure Officer ได้ให้เกียรติมาบรรยายความรู้เรื่อง “Journey to Digital Infrastructure” คณะนักศึกษาและอาจารย์ยังได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์สาธิตเทคโนโลยีต่างๆ ภายในบริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562

สถาบันการศึกษาที่สนใจเข้าเยี่ยมชมบริษัทฯ สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 02-089-4242 email : jariyyim@metrosystems.co.th  Website : https://www.metrosystems.co.th/ FB: https://www.facebook.com/metrosystemscorp/