มจธ. เปิดหลักสูตร “Landscape Architecture” อินเตอร์ ปั้นภูมิสถาปนิกพันธุ์ใหม่ที่มีความรู้แบบองค์รวม พร้อมรับความเปลี่ยนแปลงของโลก

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เปิดหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติแห่งแรกในประเทศไทย เพื่อสร้างภูมิสถาปนิกพันธุ์ใหม่ที่มีความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงของโลกและบริบทโลกอย่างเป็นองค์รวม เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในสังคม (Social Change Agent) ผ่านความร่วมมือกับคนในหลากหลายสาขาวิชาชีพ มีความสามารถในการเผชิญหน้าความท้าทายระดับโลก สอดคล้องกับความต้องการในอุตสาหกรรมการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมในอนาคต สามารถพัฒนาองค์ความรู้และงานวิจัยที่มีความรับผิดชอบต่อบริบททางสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยคณะฯ ได้พัฒนาหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) และมีกำหนดเปิดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563   

โดยหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) นี้ พร้อมเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อแล้ว ตั้งแต่วันนี้ – 23 มีนาคม 2563 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร ได้ที่ https://soad.kmutt.ac.th/program/landscape-architecture หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2470 7887-8     

โดยปัจจุบัน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มจธ. เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ 4 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ กำลังเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับผู้สนใจสามารถติดตามประกาศและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรได้ที่ https://soad.kmutt.ac.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2470 7887-8