การสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เป็นอย่างไร?

ข่าวประชาสัมพันธ์

“สื่อ” ที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ ต้องส่งเสริม 6 ประการ ดังนี้

 1. ศีลธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม
 2. ความมั่นคง
 3. ความคิดสร้างสรรค์
 4. การเรียนรู้ทักษะการใช้ชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน
 5. ความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวและสังคม
 6. ให้ประชาชนมีความสามัคคีและสามารถ ใช้ชีวิตในสังคมที่มีความหลากหลายได้อย่างเป็นสุข

ถ้าคุณสมบัติ ครบทั้ง 6 ข้อนี้ ขอเชิญร่วมสร้างสรรค์ หรือส่งต่อสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กันให้เกิดไวรัลเลยจ้าาา

อ้างอิงจากประกาศคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เรื่อง กําหนดลักษณะของสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่ สร้างสรรค์ พ.ศ. 2561

——————————————————————

ข้อสังเกตุลักษณะสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ 

1.  มีเนื้อหาขัดต่อศีลธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมอันดีของสังคม หรือส่งผลกระทบทางลบต่อจิตใจหรือ สุขภาพของประชาชน ครอบครัว ชุมชน และสังคมอย่างร้ายแรง

2. มีเนื้อหาก่อให้เกิดความแตกแยก ยั่วยุ และสร้างความเกลียดชังต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลจนอาจ ก่อให้เกิดผลกระทบร้ายแรง ไม่ว่าจะเป็นทางร่างกายหรือจิตใจ

3. มีเนื้อหาส่งเสริมการละเมิดสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

4.  มีเนื้อหาขัดต่อกฎหมาย


5.  มีเนื้อหาขัดต่อหลักจรรยาบรรณสื่อ หรือแนวปฏิบัติของวิชาชีพสื่อนั้น ๆ

พบจุดสังเกตุเหล่านี้ ไม่ควรส่งเสริมและหยุดส่งต่อ หรือแชร์  ช่วนกันยุติสื่อที่ไม่สร้างสรรค์กันจ้า

อ้างอิงจากประกาศคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เรื่อง กําหนดลักษณะของสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่ สร้างสรรค์ พ.ศ. 2561

——————————————————————

นวัตกรรมสื่อคืออะไร และมีลักษณะใด เป็นสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

นวัตกรรมสื่อ คือ เกิดจากการสร้างสรรค์ใหม่ หรือต่อยอดสิ่งเดิม  มีคุณค่า ,เป็นประโยชน์ และเข้าถึงประชาชนได้อย่างกว้างขวาง

4  คุณลักษณะของนวัตกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  ดังนี้

1.เป็นกระบวนการกิจกรรมช่ องทางหรือสื่อที่เกิดจากการสร้างสรรค์ขึ้นใหม่หรือต่อยอดจากสิ่งเดิม

2. เป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณค่า และนำ ไปใช้ประโยชนได้จริง


3. มีเนื้อหาที่เหมาะสมต่อสังคมเป็นที่น่าสนใจและเข้าถึงประชาชนได้อย่างกว้างขวาง

4. ไม่มีลักษณะของการเป็นสื่อไม่ปลอดภัย และไม่สร้างสรรค์

——————————————————————

แนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสื่อปลอดภัยและ สร้างสรรค์

 1. พัฒนาคน  ตั้งแต่ระดับเยาวชนไปจนถึงผู้ผลิตมืออาชีพ ให้มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการเล่าเรื่อง ,การผลิตสื่อ เพื่อสร้างนวัตกรรม
 2. .สร้างความรู้ความเข้าในเรื่องสื่อปลอดภัย และสร้างสรรค์ ความรู้เท่าทันสื่อ การคิดเชิงวิพากษ์
 3. เปิดพื้นที่เพื่อรับฟังความต้องการที่แท้จริงของกลุ่มเป้าหมายและปัญหาที่ควรแก้ไขเข้าใจ

ชุมชน สังคมวัฒนธรรมที่หลากหลาย

 1. สร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้ง ในและต่างประเทศ
 1. สร้างโอกาสองค์ความรู้และการเรียนรู้จากกรณีศึกษาทั้งในและต่างประเทศในการส่งเสริม นวัตกรรมสื่อปลอดภัย และสร้างสรรค์
 2. ยกย่องและให้รางวัล แก่ผู้สร้างนวัตกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
 3. การกำกับดูแลและติดตามประเมินผลการสร้างนวัตกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
 4. ส่งเสริมการเผยแพร่ การเข้าถึง การใช้ประโยชน์ และการต่อยอดนวัตกรรมสื่อปลอดภยั และ สร้างสรรค์ ทั้ง ในเชิงธุรกิจและสาธารณประโยชน์

——————————————————————

อำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ การส่งเสริมสนับสนุน การสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

คณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  ได้แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

2. ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและองค์ความรู้เกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสื่อปลอดภัย  และสร้างสรรค์

3. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมเพื่อ การพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และรายงานต่อคณะกรรมการกองทุนฯ เพื่อทราบ

——————————————————————

บทบาทและภารกิจของคณะอนุกรรมการ การส่งเสริมสนับสนุน การสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์   

               กิจกรรมดําเนินการ แบ่งออกเป็น 3 กิจกรรมหลัก ดังนี้

 1. การประชุมระคมความคิดเห็นเพื่อกําหนดนิยามและจัดทําคู่มือเกี่ยวกับ“นวัตกรรม”เพื่อการ พัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
 2.  การประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อจุดทําคู่มือเกี่ยวกับ “นวัตกรรม” เพื่อการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
 3. การจัดทําร่างคู่มือเกี่ยวกับ“นวัตกรรม”เพื่อการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์