การฟื้นฟูผู้ป่วยหลังผ่าตัดหัวใจ ❘ บอก”รัก”ผู้สูงวัย เชื่อใจให้เราดูแล

ข่าวประชาสัมพันธ์

8 สัญญาณเตือน… อาการโรคหัวใจล้มเหลว
ภาวะหัวใจล้มเหลว หมายถึงสภาพที่หัวใจไม่สามารถ
สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆของร่างกายได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการ ส่งผลทำให้
เกิดการขาดออกซิเจนซึ่งนำพามาโดยเลือดแดง รวมถึง
ไตที่ได้รับเลือดไปเลี้ยงลดลงทำให้เกิดอาการข้างเคียง
คือบวมน้ำและเกลือแร่คั่งในร่างกายรวมถึงมีปัสสวะที่
ลดลงด้วย
การรักษาและวินิจฉัยมักต้องมาพบแพทย์ จะเน้นปรับ
ร่างกายด้วยการรับประทานหรือฉีดยา รักษาตามสาเหตุหลัก การเลือกรับประทานอาหารและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ปรับชีวิต งดเหล้าและบุหรี่ รวมถึงดื่มน้ำในปริมาณที่
เหมาะสม ออกกำลังกายที่เหมาะกับโรค และสังเกตอาการ
ที่ผิดปกติ

วันนี้หมอมีข้อแนะนำในการสังเกตอาการที่ผิดปกติ
หากพบ มีอาการดังกล่าวควรรีบมาพบแพทย์เพื่อการ
รักษานะครับ
1. มีการเหนื่อย นอนราบไม่ได้ มีอาการแน่นหน้าอกขณะ
นอนราบจนต้องลุกขึ้นมานั่งหอบโดยเฉพาะเมื่อหลับไป
แล้วสักระยะหนึ่ง

2. มีอาการหายใจลำบากเวลานอนราบต้องใช้หมอนหนุน
ศรีษะมากกว่าหนึ่งใบขึ้นไปทำให้สบายขึ้น

3. มีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วร่วมกับอาการเหนื่อย
ข้างต้นที่กล่าวไป

4. มีอาการไอมากขึ้นลักษณะเสมหะเป็นฟองสีชมพู

5. มีการบวมที่หน้าแข้ง หลังเท้าหรือข้อเท้า เมื่อกดไปจะ
พบมีรอยบุ๋ม มักจะสอดคล้องกับน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็วเช่นเดียวกัน

6. มีการใจสั่น รู้สึกใจเต้นเร็ว หากท่านใดที่สามารถคำ
ชีพจรได้ก็จะพบว่าชีพจรเต้นเร็วขึ้นรวมถึงอาจเต้นไม่ตรง
จังหวะได้

7. มีอาการปัสสาวะออกลดลงจนผิดสังเกต

8. บางรายอาจมีอาการทางระบบประสาท มึนงง สับสน
หรือเป็นลมหมดสติ เนื่องจากหัวใจไม่สามารถสูบฉีดเลือด
ไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้อย่างเพียงพอรวมถึง
สมองด้วย

หากผู้สูงวัยที่มีโรคหัวใจเป็นปัญหาสุขภาพอยู่เดิม หรือ
แพทย์เคยได้แจ้งความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ ให้ท่าน
ได้ลองสังเกตอาการที่ผิดปกติดังกล่าว ซึ่งเป็นอาการของ
โรคหัวใจล้มเหลว หากท่านมีอาการที่ชวนสงสัยหรือเข้า
ข่าย ควรรีบมาปรึกษาแพทย์เพื่อจะได้รับการวินิจฉัยและ
การรักษาอย่างเหมาะสมต่อไปอย่างทันท่วงทีนะครับ

ด้วยรัก

นพ.เก่งพงศ์ ตั้งอรุณสันติ (หมอเก่ง)
อายุรแพทย์ โรงพยาบาลผู้สูงอายุ Chersery home
และศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูผู้สูงวัย The Senizens

www.cherseryhome.com
www.thesenizens.com

0944264439
0655988783

Line id @cherseryhome
Line id The Senizens

บอก”รัก”ผู้สูงวัย เชื่อใจให้เราดูแล
All the best for your elder