อินโดรามา เวนเจอร์ส เสริมความแข็งแกร่งให้แก่ชุมชน จ.ระยอง รับมือโควิด-19

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัท ทีพีที ปิโตรเคมีคอลส์ จำกัด (มหาชน) จังหวัดระยอง หนึ่งในโรงงานของอินโดรามา เวนเจอร์ส หรือไอวีแอล มอบโพรพานอล     แอลกอฮอล์ (IPA) วัตถุดิบหลักสำหรับการผลิตเจลล้างมือ ซึ่งต้องมีปริมาณแอลกอฮอล์ขั้นต่ำ 70% สำหรับการฆ่าเชื้อและทำความสะอาด ปริมาณ 240 ลิตร ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเนินพระ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ โรงพยาบาลนิคมพัฒนา และโรงพยาบาลบ้านค่าย นอกจากนี้ ได้ร่วมกับบริษัทของอินโดรามา เวนเจอร์ส อีก 2 แห่ง ได้แก่ บริษัท อินโดรามา ปิโตรเคม จำกัด (พีทีเอ) และบริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด (มหาชน) จังหวัดระยอง มอบแผ่นเช็ดทำความสะอาดจำนวน 170 แพ็ค ถุงคลุมรองเท้าจำนวน 200 ชุด และหน้ากากผ้าจำนวน 300 ชิ้น ให้แก่โรงพยาบาลบ้านฉาง ตลอดจนสนับสนุนการการจ้างงานผ่านเทศบาลเมืองมาบตาพุด โดยว่าจ้างผลิตหน้ากากผ้าฝีมือคนในชุมชนจำนวน 8,000 ชิ้น มอบให้แก่นายถวิล โพธิบัวทอง นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในมาบตาพุด และมอบหน้ากากผ้าจำนวน 3,800 ชิ้น แก่สาธารณสุขจังหวัดระยองและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านจังหวัดระยอง การสนับสนุนดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมสุขอนามัยของชุมชน และทำให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19