อินทัช มอบห้องแยกป้องกันเชื้อและห้องตรวจเชื้อโควิดแบบเคลื่อนที่ แก่กรมแพทย์ทหารบก

Technology

นายกานต์  ตระกูลฮุน ประธานคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (คนที่ 4 จากซ้าย) นายเอนก  พนาอภิชน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (คนที่ 3 จากซ้าย) และนายเท็ด โปษะกฤษณะ ถิระพัฒน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (คนที่ 2 จากซ้าย) ส่งมอบห้องแยกป้องกันเชื้อความดันลบแบบเคลื่อนที่ และห้องตรวจเชื้อความดันบวกแบบเคลื่อนที่รวม 3 ชุดซึ่งเป็นนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นโดยเอสซีจี ให้กับโรงพยาบาลในสังกัดกรมแพทย์ทหารบก ประกอบด้วย โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ.พิษณุโลก โรงพยาบาลค่ายสุรสิงหนาท จ.สระแก้ว และโรงพยาบาลอานันทมหิดล จ.ลพบุรี เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จากผู้ป่วย โดยมีพลโทชาญชัย ติกขะปัญโญ เจ้ากรมแพทย์ทหารบก (คนที่ 5 จากซ้าย) เป็นผู้รับมอบ ณ กรมแพทย์ทหารบก 

———————————————————

บุคคลในภาพเรียงจากซ้ายไปขวา

  1. นางสาวรัชฎาวรรณ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์
  2. นายเท็ด โปษะกฤษณะ ถิระพัฒน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์
  3. นายเอนก พนาอภิชน                   ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์
  4. นายกานต์ ตระกูลฮุน ประธานคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์
  5. พลโทชาญชัย ติกขะปัญโญ เจ้ากรมแพทย์ทหารบก
  6. ดร.สุรชา อุดมศักดิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจเคมิคอลส์ บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย
  7. พอ.นพ.วรินทร ทานาค ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกัน กรมแพทย์ทหารบก