การประชุม The ASAIHL Online World Congress 2020 on“COVID-19: the Global New Reality” (AOWC-2020)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางไกล The ASAIHL Online World Congress 2020 (AOWC-2020) ในหัวข้อ “COVID-19: the Global New Reality” เพื่อรับฟังมุมมองจากผู้ทรงคุณวุฒิระดับโลก ต่อผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ในทุกมิติ ทั้งผลกระทบ เชิงการแพทย์และสาธารณสุข เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ต่อทุกประเทศทั่วโลก สิ่งที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันทันที เป็นตัวเร่งของการเกิดความเป็นจริงใหม่ (New reality) ซึ่งจะส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงในทุกมิติของโลก ผู้คน สังคม เทคโนโลยี ปรับเปลี่ยน ดิสรัปท์ เข้าสู่ระบบดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ การยกระดับศักยภาพ ความก้าวหน้าด้านการแพทย์และสาธารณสุข การเปลี่ยนแปลงด้านเมือง สังคมและการท่องเที่ยว การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม สู่สังคม เศรษฐกิจ ดิจิทัล นำไปสู่ วิถีชีวิตรูปแบบใหม่ รวมถึงสิ่งสำคัญที่สุด คือ การปฏิรูป “วงการการศึกษา” ทั่วโลกครั้งใหญ่อย่างไร สามารถร่วมระดมพลังความคิดในหัวข้อการประชุมและกำหนดการ ดังนี้

14.00 – 20.00 น. : COVID-19: the Global New Reality

ประกอบด้วย Sub-themes:

  1. Medical & Health: infectious data and forecasting
  2. Social Communication & Public Measure: privacy, security
  3. Economy, Business & Services: food security
  4. Education & Life-long Learning
  5. City, Living & Tourism
  6. Technology & Innovation

20.00 – 21.00 น. : “COVID-19 Together: ร่วมเดินเคียงข้างไปด้วยกัน คุยสบาย ๆ ภาษาไทย

โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ และคุณสุทธิชัย หยุ่น พร้อมแขกรับเชิญการจัดประชุมระดับโลกในครั้งนี้ได้รับเกียรติบรรยาย เสวนา จากผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละสาขาทั้งใน และต่างประเทศ ที่จะมาให้ความรู้และแสดงความคิดเห็นต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ นอกจากนี้ประเทศไทย จะนำเสนอความสำเร็จในการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ที่เป็นที่ประจักษ์ไปทั่วโลกด้วย จึงขอเรียนเชิญผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นิสิตนักศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมรับฟังการประชุมสัมมนาทางไกลออนไลน์ 
The ASAIHL Online World Congress 2020 ในหัวข้อ “COVID-19: the Global New Reality” (AOWC-2020) ในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 – 21.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ผ่าน ZOOM Webinar โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ http://www.cupt.net/aowc-2020/ และสามารถลงทะเบียนได้ที่ http://www.cupt.net/aowc-2020/registration และจะได้รับ Link ในการลงทะเบียน