มสธ. มอบเงินบริจาค โครงการ 42 ปี มสธ. รวมใจต้านภัยโควิด-19

ข่าวประชาสัมพันธ์

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทุกคนและทุกหน่วยงานได้ตระหนักถึงการป้องกัน พร้อมปฏิบัติตนอย่างถูกวิธี ทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้มีการเพิ่มมาตรการช่วยเหลือให้กับบุคลากร นักศึกษา หน่วยงาน และชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย อาทิ ร่วมทำน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อฉีดพ่นพื้นที่ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนทั่วไป ตลอดยังเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานดูแลประชาชน พร้อมกันนี้ทางมหาวิทยาลัยได้จัดทำโครงการ 42 ปี มสธ. รวมใจต้านภัยไวรัสโควิด-19 เพื่อรวมน้ำใจชาวมสธ. เป็นหนึ่งเดียว โดยเปิดรับบริจาคเงินเพื่อนำไปมอบให้กับโรงพยาบาลของรัฐที่ดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ COVID-19 ซึ่งเมื่อปิดรับบริจาคได้ยอดเงินบริจาคจำนวน 142,000 บาท ทางมหาวิทยาลัยได้มอบให้ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ทั้ง 10 ศูนย์ ศูนย์ละ 10,000 บาท เพื่อนำไปมอบให้โรงพยาบาลในสังกัดพื้นที่ ดังนี้ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. เพชรบุรี มอบให้ โรงพยาบาลบ้านลาด, ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุบลราชธานี มอบให้โรงพยาบาลสนามจังหวัดอุบลราชธานี, ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครสวรรค์ มอบให้โรงพยาบาลบรรพตพิสัย, ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จันทบุรี มอบให้โรงพยาบาลมะขาม, ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ยะลา มอบให้โรงพยาบาลบันนังสตา, ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช มอบให้โรงพยาบาลพระพรหม, ศูนยวิทยพัฒนา มสธ. สุโขทัย มอบให้โรงพยาบาลคีรีมาศสุโขทัย, ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ลำปาง มอบให้โรงพยาบาลห้างฉัตร, ศูนยวิทยพัฒนา มสธ. นครนายก มอบให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านละว้า และศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี มอบให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลกลิ้งคำ และเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.จุฬารัตน์ ธรรมประทีป รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายการศึกษาและสนับสนุนการเรียนรู้ พร้อมด้วย                              รองศาสตราจารย์ ดร. ศิตา เยี่ยมขันติถาวร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิน ชินะโชติ รักษาการผู้ช่วยอธิการบดี และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ร่วมส่งมอบความห่วงใยต้านภัยโควิด-19 บริจาคเงินจากโครงการดังกล่าว จำนวน 42,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี โดยมีทันตแพทย์หญิงศรัญญา จิรธนานันท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด โควิด-19 ทางมหาวิทยาลัยจึงขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือ และให้กำลังใจทีมแพทย์และพยาบาลที่เป็นด่านหน้าในการรับมือกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปด้วยกัน