ขอเชิญอบรมหลักสูตรทางด้าน IT รูปแบบ Online ภายใต้ “โครงการยกระดับทักษะวิชาชีพบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม”

Technology

เรียน   ท่านผู้มีเกียรติ

        ด้วย สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมทางด้าน IT ภายใต้ “โครงการยกระดับทักษะวิชาชีพบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม” ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสิมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล ที่จะสามารถนำองค์ความรู้และทักษะไปปรับใช้ในองค์กร และเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมีหลักสูตรวิชาให้เลือกอบรมสำหรับพัฒนาตำแหน่งงาน 8 ทักษะอาชีพ

        โดยในช่วงประกาศ พ.ร.ก. สถานการณ์ฉุกเฉิน ที่ให้ประชาชนอยู่แต่ในที่พักอาศัย และยกเลิกการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัว ซึ่งอาจจะเกิดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สถาบันฯ  ขอนำเสนอหลักสูตรอบรมแบบออนไลน์ โดยจะมีการรูปแบบการสอนในหลายรูปแบบ อาทิ การบรรยายสดผ่านโปรแกรมประชุมออนไลน์(Zoom/ Microsoft Teams/ Google Classroom), การฝึกภาคปฏิบัติ โดยการ Remote เข้ามาใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของสถาบันฯ  ตลอดจนการทบทวนบทเรียนด้วย VDO Clip หลังจบบทเรียน ฯลฯตามกำหนดการอบรมด้านล่างนี้  

        ทั้งนี้  หากสนใจ  สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดได้ที่  www.nstdaacademy.com/depa_EEC และสอบถามรายละเอียดเพิ้มเติมได้ที่  training@nstda.or.th  หรือ  086-6098822 , 089-9286088