สนพ.หนองบัว เตรียมความพร้อมแรงงาน Thailand 4.0

Post Free

ตามโครงการ พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู เปิดฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ให้กับกลุ่มเป้าหมายแรงงานเตรียมเข้าสู่อุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต  

สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1  รุ่นที่ 1/2563  จำนวนผู้รับการฝึก  20  คน  

 ฝึกระหว่าง วันที่  28 – 31  พฤษภาคม  2563  ณ โรงฝึกงานช่างไฟฟ้า   จังหวัดหนองบัวลำภู