พัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน เดินหน้า พัฒนาทักษะ เพิ่มสมรรถนะแรงงาน เพื่อสร้างโอกาส และต่อยอดอาชีพ หวังให้แรงงานพึ่งพาตนเองได้ หลังจากวิกฤตการ COVID-19

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน เดินหน้าเปิดฝึกอบรม เพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน สาขา การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการทำงาน จำนวน 18 ชั่วโมง (3 วัน) ให้กลุ่มแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 20 คน วันที่ 7,14,21 มิถุนายน 2563 เพื่อให้แรงงานมีศักยภาพสูงขึ้น รวมทั้งเพิ่มโอกาสในการทำงาน

นางณฐมน ปัทมะสุคนธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน เปิดเผยว่า จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ส่งผลให้แรงงานได้รับผลกระทบถูกเลิกจ้าง ว่างงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จึงปรับแผนการฝึกภายใต้โครงการตามภารกิจปกติที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปี 2563 เพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูอาชีพแก่แรงงานในสถานประกอบกิจการและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยจัดฝึกยกระดับฝีมือใช้ระยะเวลาฝึกอบรม 18-30 ชั่วโมง (3-5 วัน) โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์และเปิดรับลงทะเบียนทางออนไลน์ ให้กับแรงงานที่มีความต้องการพัฒนาทักษะฝีมือ ตามมาตรการฝึกอาชีพช่วยเหลือแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ซึ่งมีผู้สนใจลงทะเบียนกว่า 400 คน และได้เสนอแผนการฝึกอบรมให้แก่จังหวัดลำพูนพิจารณาแล้ว หลังจากที่ สบค.ได้ประกาศผ่อนปรนมาตรการต่าง ๆ เพิ่มขึ้น โดยเริ่มเปิดฝึกอบรม สาขา การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการทำงาน ในวันอาทิตย์วันที่ 7 มิถุนายน 2563 และได้มีกำหนดการเปิดฝึกอบรมระหว่างเดือนมิถุนายน – กรกฏาคม 2563 ทั้งหมด 11 สาขา 18 รุ่น ได้แก่ การตัดผมชายเบื้อต้น 1 รุ่น, การประกอบอาหารว่างและขนม 3 รุ่น, การประกอบธุรกิจร้านกาแฟ 2 รุ่น, ผู้บังคับปั้นจั่นฯ 1 รุ่น, การบำรุงรักษาและขับรถโฟร์คลิฟท์ฯ 4 รุ่น, การควบคุมระบบน้ำด้วยสมาร์ทโฟน 1 รุ่น, การสร้างร้านค้าออนไลน์ 1 รุ่น, ช่างเครื่องปรับอากาศฯ 1 รุ่น, เทคนิคการติดตั้งระบบไฟฟ้าฯ 1 รุ่น และช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 1 รุ่น รวมผู้สมัครเข้ารับฝึกอบรมทั้งสิ้น 375 คน พร้อมมีค่าอาหารให้กับผู้เข้าฝึกอบรมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในช่วงที่เข้ารับการฝึก

ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ได้มีมาตรการในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการใช้บริการให้กับผู้เข้าฝึกอบรม ตั้งแต่การคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้ามาในพื้นที่ฝึก การติดตั้งเครื่องปั้มเจลแอลกอฮอลทุกจุดบริการ การติดตั้งจุดล้างมือหน้าอาคารทุกอาคาร  และกำหนดให้ผู้รับการฝึกต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมการฝึกอบรม หรือการใช้บริการ เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลให้มีความปลอดภัย 1- 2 เมตร และ เพิ่มมาตรการเพื่อควบคุมป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้บริการแก่ประชาชนอีกระดับด้วย แอฟพลิเคชั่น “ไทยชนะ” สำหรับผู้มาใช้บริการของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ลงทะเบียน การเข้าใช้บริการ โดยใช้วิธีการ Check-in และ Check-out สำหรับผู้ที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือจะต้องใช้ระบบจดบันทึกควบคู่ไปด้วย โดยให้มีข้อมูล “ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ เวลาเข้า – ออก จุดรับบริการ