สัมมนาวิชาการ เรื่อง “การพัฒนาองค์กรดิจิทัลเข้าสู่ New Normal อย่างยั่งยืน” EP 1

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ

เรื่อง “การพัฒนาองค์กรดิจิทัลเข้าสู่ New Normal อย่างยั่งยืน” EP 1

โดย อ.ดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี (ที่ปรึกษาอิสระด้านสถาปัตยกรรมองค์กร)

วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 – 11.00 น.

(สัมมนา Online ผ่านช่องทาง Webex Meetings)

ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.ict.mahidol.ac.th/th/?event=new-normal-ep1

ลงทะเบียนออนไลน์ https://bit.ly/EAEP_1

QR Code