ใหม่ หลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชา Software Engineering for Data Science

Technology

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เปิดรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท-เอก และเปิดหลักสูตรใหม่ระดับปริญญาโท

สาขาวิชา Software Engineering for Data Science

ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.sit.kmutt.ac.th/