อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส ร่วมฟื้นฟูคลองสาธารณะเพื่อชุมชน

ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อเร็ว ๆ นี้ คุณณัฐพงษ์ หัสดินรัตน์ ผู้จัดการแผนกฝังกลบและหมักจุลินทรีย์ ตัวแทนผู้บริหาร บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด ได้มอบน้ำยา EM ปริมาณ 2,000 ลิตร ให้แก่ผู้แทนกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อนำไปฟื้นฟูคลองสาธารณะบริเวณตำบลบางปลา จังหวัดสมุทรปราการ

บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด มุ่งมั่นบริหารจัดการขยะชุมชนอย่างเป็นระบบ ควบคู่การพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชนและสังคมให้เติบโตยั่งยืนตลอดไป