เตรียมจัดเสวนา

ข่าวประชาสัมพันธ์

          ดร. ศิรินา ปวโรฬารวิทยา ประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประชุมเตรียมจัดเสวนาองค์กรคนดี ในหัวข้อ “ภาพใหม่ประเทศไทย” โดยมีผู้แทนจากภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมประชุม อาทิ นางวรินรำไพ ปุณย์ธนารีย์   นางอรวรรณ  ฤทธิประวัติ   นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร  พล.อ.อ. วีรวิท  คงศักดิ์  ฯลฯ ทั้งนี้งานจะมีขึ้นในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30-15.30 น. ณ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา