สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน เพิ่มศักยภาพกำลังแรงงานด้านเกษตรอุตสาหกรรม ฝึกยกระดับฝีมือแรงงานให้กับ young smart farmer เกษตรอัจฉริยะและผู้ประกอบกิจการทางด้านอุตสาหกรรมการเกษตร ในด้านการควบคุมระบบน้ำอัตโนมัติด้วยสมาร์ทโฟน ตัวช่วยควบคุมการทำงานให้กับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าการเกษตรโดยสามารถสั่งงานผ่านมือถือได้ ช่วยให้ประหยัดค่าไฟฟ้า ตั้งเวลาปิด-เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าล่วงหน้าได้ เป็นการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในภาคการเกษตรโดยผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ในการใช้ฟังก์ชั่น อาทิเช่น

– Real Time ตรวจสอบสถานะ พร้อมสั่งงาน เปิดปิดได้ตลอดเวลา

– Schedule ทำงานตามเวลานาฬิกาที่ตั้งแม้ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต

– Timer จับเวลาถอยหลัง เพื่อปิดหรือเปิด เครื่องใช้ไฟฟ้า

– Loop Timer ตั้งการทำงานให้วนซ้ำๆ เป็นรอบ

– Notification แจ้งเตือนมีการเปลี่ยนแปลงสถานะตามเวลาที่ตั้ง

– Share แบ่งปันให้ผู้อื่นสามารถเข้าไปควบคุมร่วมกันได้

-การออกแบบระบบน้ำเพื่อการเกษตร โดยต่อยอดการใช้พลังงานแสงอาทิตย์มาควบคุมการทำงานของอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า เพื่อลดต้นทุนการใช้พลังงานไฟฟ้า

– การต่อวงจรควบคุมและการแก้ไขปัญหาอันเกิดจากการเชื่อมต่อระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ต เป็นต้น

โดยฝึกอบรมระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2563 จำนวน 17 คน ณ อาคารเทคโนโลยีอัตโนมัติ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน