กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านคุ้มครองแรงงานและองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) พร้อมหารือแนวทางการทำงานร่วมกันในการคุ้มครองสิทธิและขจัดปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานความชอบธรรม

         นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านคุ้มครองแรงงานในการทำงานเป็นทีมร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ณ บ้านอัมพวา รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดสมุทรสงคราม ว่าแรงงานเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย เมื่อมีการจ้างงานก็อาจเกิดปัญหาด้านการคุ้มครองแรงงานขึ้น เช่น การถูกเอารัดเอาเปรียบ ปัญหาการใช้แรงงานเด็ก และการใช้แรงงานผิดกฎหมาย เป็นต้น ขณะเดียวกันปัญหาด้านแรงงานมักถูกเชื่อมโยงเข้ากับปัญหาการค้ามนุษย์ เรียกว่า การค้ามนุษย์ด้านแรงงานซึ่งส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเวทีโลกและถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นเงื่อนไขในการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศ กสร.ในฐานะหน่วยงานหลักที่มีภารกิจในการคุ้มครองแรงงาน ได้ดำเนินการอย่างเต็มกำลังเพื่อให้แรงงานได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามเพื่อให้การคุ้มครองแรงงานเป็นไปอย่างทั่วถึง จึงได้พัฒนากลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านแรงงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งองค์กรพัฒนาเอกชน(NGOs) ด้านแรงงานมีส่วนสำคัญและร่วมขับเคลื่อนภารกิจดังกล่าวกับกสร.มาอย่างต่อเนื่อง

          นายอภิญญา กล่าวต่อว่า เพื่อยกระดับความร่วมมือในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านแรงงาน กสร.จึงได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านคุ้มครองแรงงานในการทำงานเป็นทีมร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายคุ้มครองแรงงานให้แก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ปฏิบัติงานด้านคุ้มครองแรงงานและบุคลากรขององค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) พร้อมหารือแนวทางพัฒนารูปแบบการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ภาครัฐและ NGOs ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านแรงงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการค้ามนุษย์ด้านแรงงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของความถูกต้องและชอบธรรม สำหรับผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมการจัดหางาน และบุคลากรของ NGOs รวมทั้งสิ้น จำนวน 50 คน