แพรนด้าฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

News

เมื่อเร็วๆ นี้  บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ขึ้น โดย คุณปรีดา เตียสุวรรณ์ ประธานกรรมการบริษัท พร้อมด้วย คณะกรรมการบริษัท และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และผู้บริหาร เพื่อรับทราบรายงานประจำปี 2562  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนปี 2562 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล จากกำไรสะสมของบริษัทโดยใช้กำไรสุทธิประจำปี 2555 ทั้งนี้ที่ประชุมมีมติไม่อนุมัติเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งมีผลกระทบต่อบริษัท จึงทำให้ผู้ถือหุ้น ส่วนใหญ่ต้องการให้บริษัทฯ รักษาสภาพคล่องให้เพียงพอต่อการดำเนินการธุรกิจต่อไป จึงลงมติไม่จ่ายเงินปันผล พิจารณาอนุมัติการเสนอชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง  พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2563 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี 2563 และกำหนดค่าตอบแทน  รวมทั้งพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ โดยการประชุมในครั้งนี้ มีการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ ภายใต้สถานการณ์วิกฤติ COVID-19     รวมถึงแผนกลยุทธ์ Pranda Group เพื่อรองรับความต้องการและพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของลูกค้าในยุค COVID พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ตอกย้ำความมั่นใจ ขอให้ผู้ถือหุ้นเชื่อมั่นว่า ต่อจากนี้ภาพรวมธุรกิจของบริษัทฯ จะเติบโตอย่างมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น 

 

 ด้วยจุดเด่นที่แพรนด้าฯ มี  อาทิ  1. ประสบการณ์ดำเนินธุรกิจตลอดระยะเวลา  47 ปี ที่ผ่านมาของบริษัทฯ   2. บริษัทฯ มีลูกค้า ประจำที่มีความภักดีเป็นเวลานาน  3. มีความเชี่ยวชาญและความภักดีของพนักงานที่มีต่อบริษัทฯ และ 4. สินค้าและวัตถุดิบของบริษัทฯ เป็นของที่มีมูลค่าเพิ่มตามกาลเวลา  ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมการประชุมฯ ได้ปฎิบัติตามขั้นตอนการตรวจคัดกรอง อย่างเคร่งครัด เช่น การสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา การรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล การล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลตามจุดต่าง ๆ ที่จัดไว้ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด–19 และเพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุม โดยการประชุมดังกล่าว จัดขึ้น ณ อาคารสโมสร ชั้น 1 บมจ. แพรนด้า
จิวเวลรี่