สะดวก สบาย ตรวจสอบค่าใช้จ่ายการรังวัดทั่วไทยไปกับกรมที่ดิน

ข่าวประชาสัมพันธ์

การรังวัด คือ การวัดปักเขตและทำเขต จดหรือคำนวณเนื้อที่ เพื่อให้ทราบที่ตั้งแนวเขตที่ดิน หรือทราบที่ตั้งและเนื้อที่ของที่ดิน มีความสำคัญในหลายด้าน อาทิ ป้องกันการรุกล้ำพื้นที่ ป้องกันการถูกรอนสิทธิ์ในที่ดิน เช่น การถูกใช้ที่ดินเป็นทางเข้า – ออก จากบุคคลอื่น แก้ปัญหาการทับซ้อน ทำให้รับรู้แนวเขตการครอบครองที่ชัดเจน เป็นต้น

          ในปัจจุบันหลายท่านที่ต้องการซื้อ – ขายที่ดิน จำเป็นต้องทำการรังวัดที่ดินเพื่อยืนยันขนาดที่ดินก่อนทำการซื้อขาย แต่ที่ดินนั้นตั้งอยู่ในต่างจังหวัด จะคำนวณค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดินได้อย่างไร?

          กรมที่ดิน ให้ความสำคัญในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและเสริมสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงานโดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาองค์การให้เกิดประสิทธิภาพตามยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล จึงได้พัฒนาระบบการประกาศ “ค่าใช้จ่ายการรังวัด (serveyprice)” บนเว็บไซต์กรมที่ดิน เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบและคำนวณค่าใช้จ่ายการรังวัดที่ดินได้ทั่วประเทศจากมือถือหรือเท็ปเล็ตได้ทันที  ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปตรวจสอบประกาศค่าใช้จ่ายการรังวัดในจังหวัดที่ที่ดินของตนเองตั้งอยู่ ทำให้ประชาชนเกิดความสะดวกสบาย ประหยัดค่าใช้จ่าย และสามารถเตรียมความพร้อมก่อนการยื่นขอรังวัดที่ดิน

          การประกาศค่าใช้จ่ายในการรังวัดดังกล่าว ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดิน หรือพิสูจน์สอบสวน หรือตรวจสอบเนื้อที่เกี่ยวกับหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 เมื่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดได้กำหนดค่าใช้จ่ายแล้ว ให้เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ เสร็จแล้วให้จัดทำเป็นประกาศจังหวัด โดยให้สำนักงานที่ดินจังหวัด และสำนักงานที่ดินจังหวัดสาขา ปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานที่ดินนั้น ๆ เพื่อให้ประชาชนที่มาติดต่อทราบโดยทั่วกัน

          กรมที่ดิน จึงได้รวบรวมประกาศจังหวัดทั่วประเทศ รวมทั้งประกาศกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการรังวัด (surveyprice) ลงบนเว็บไซต์และพัฒนาระบบการค้นหาให้สามารถใช้งานได้สะดวกสบายยิ่งขึ้น         ท่านสามารถเข้าไปใช้บริการได้แล้ว ที่ : http://surveyprice.dol.go.th/province-input.php โดยในประกาศ จะแสดงค่าใช้จ่ายเพื่อเรียกเก็บในการรังวัดฯ ตามท้องที่ตั้งของที่ดิน ตามประเภทเอกสารสิทธิที่ดิน ได้แก่ โฉนดที่ดินและหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (นส. 3, นส. 3 ก) โดยประกาศค่าใช้จ่ายในการรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดิน หรือพิสูจน์สอบสวน หรือตรวจสอบเนื้อที่เกี่ยวกับหนังสือรับรองการทำประโยชน์ ได้รวมค่าพาหนะ ค่าจ้างคนงานรังวัด ค่าป่วยการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ แล้ว ทำให้ประชาชนรับทราบค่าใช้จ่ายล่วงหน้าเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการยื่นขอรังวัด และสร้างความโปร่งใสในการดำเนินการรังวัดได้อีกด้วย

          นี่คืออีกหนึ่งบริการดี ๆ ของกรมที่ดินเพื่อประชาชน ทั้งนี้ กรมที่ดินยังคงมุ่งมั่นพัฒนาและยกระดับ          การให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง