สมาคมการค้าและการบริการสุขภาพผู้สูงอายุ ร่วมกับสมาคมผู้ดูแลผู้สูงอายุ

News

สมาคมการค้าและการบริการสุขภาพผู้สูงอายุ ร่วมกับสมาคมผู้ดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง ร่วมออกงานในกิจกรรมของกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงสาธารณสุข ในงาน

“เตรียมความพร้อมทุกวัย ร่วมสร้างสังคมไทย สูงวัยอย่างมีพฤฒิพลัง