สส. เปิดศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ Zero Waste School โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม จังหวัดอำนาจเจริญ

ข่าวประชาสัมพันธ์

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดศูนย์เรียนรู้โรงเรียนต้นแบบการจัดการขยะเหลือศูนย์ (Zero Waste School) โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม ตำบลหนองแก้ว อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ในวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 ได้รับเกียรติจาก นางภาวินี ณ สายบุรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธี โดยมีนายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยนายสุเมธ หน่อแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม เป็นผู้กล่าวต้อนรับ ซึ่งโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562 ประเภทโรงเรียนปลอดขยะ ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมได้รับการพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้โรงเรียนปลอดขยะ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงานให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และโรงเรียนต่างๆ ในการดำเนินงานจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร การจัดการขยะที่ต้นทาง โดยใช้หลัก 3Rs คือ Reduce ใช้น้อย ลดปริมาณขยะให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด Reuse ใช้ซ้ำ หมุนเวียนใช้ใหม่ก่อนทิ้ง และ Recycle นำไปแปรรูปเพื่อมาใช้ใหม่ กิจกรรมด้านการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทางในโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม ประกอบด้วยฐานเรียนรู้ฯ จำนวน 9 ฐาน ได้แก่ 1. ฐานการเรียนรู้ธนาคารขยะรีไซเคิล 2. ฐานการเรียนรู้บ้านวิถีพอเพียง 3. ฐานการเรียนรู้บ้านดินและปุ๋ย 4.ฐานการเรียนรู้บ้านสวนพืชผักสวนครัว 5. ฐานการเรียนรู้บ้านพลังงาน 6. ฐานการเรียนรู้ธนาคารน้ำใต้ดิน 7. ฐานการเรียนรู้บ้านถ่านไบโอชาร์ นวัตกรรมการเผาถ่านแบบไร้ควัน 8. ฐานการเรียนรู้เพอร์มาคัลเจอร์ 9. ฐานการเรียนรู้สวนเศรษฐกิจพอเพียง
ในพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ฯ มีผู้เข้าร่วมจำนวน 150 คน โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้ให้การสนับสนุนด้านการจัดอบรมบุคลากรประจำศูนย์ฯ มอบป้ายศูนย์เรียนรู้ นิทรรศการประกอบฐานการเรียนรู้ วัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์เรียนรู้ฯ สื่อประชาสัมพันธ์ด้านการจัดการขยะ เพื่อผลักดันให้เป็นศูนย์เรียนรู้โรงเรียนปลอดขยะสู่ความยั่งยืนต่อไป