สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสร้างหุ่นยนต์ทำงานประสานกับคน ( Co-robotics )

Technology

สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสร้างหุ่นยนต์ทำงานประสานกับคน ( Co-robotics ) ผ่านการจัดอบรมหลักสูตร มีผู้สนใจเข้าร่วมทั้งภาคเอกชน และภาครัฐ รวมทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ กลุ่มนักศึกษา และบุคคลทั่วไป โดยมีเนื้อหาหลักสูตรที่เกี่ยวกับ Robot อาทิเช่น หลักสูตร ความรู้เบื้องต้นระบบ Digital brains และ ความรู้ DC Motor , Robot Creation with URDF ROS – Industrial , Open AI Gym for robotics , Ros Deep learning with TensorFlow เป็นต้น  ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.รวินทร์ ไชยสิทธิพร ผู้เชี่ยวชาญด้าน ROS  (Robot Operating System) เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง  ROS และระบบปฏิบัติการสำหรบการพัฒนาหุ่นยนต์  แบ่งการเรียนการสอนเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับพื้นฐาน ระดับกลาง และระดับสูง เมื่อ วันที่ 1 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ ห้องกนกธาราและกนกเทวี เดอะศาลายา จ. นครปฐม