มี เทรดดิ้ง นำโครงการช่วยผู้ด้อยโอกาส คว้าทุน กศส.

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัท มี เทรดดิ้ง คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด นำโครงการ “การยกระดับกลุ่มสตรีสร้างโอกาสฯ จ.ปทุมธานี” คว้า “ทุนพัฒนาทักษะอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน”

 

เมื่อวันที่ 14-16 สิงหาคม พ.ศ.2563 ที่ผ่านมา ณ อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี นายภรัณยู ฉายดิลก และนายวรรธนสกล รักปทุม ผู้บริหารบริษัท มี เทรดดิ้ง คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด เข้าร่วม การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการปรับปรุงข้อเสนอโครงการพัฒนาทักษะอาชีพสำหรับผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสที่ใช้ชุมชนเป็นฐานปี 2563 กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.) โดยบริษัทได้เสนอโครงการ การยกระดับกลุ่มสตรีสร้างโอกาสผ่านการพัฒนาสไบมอญสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ จังหวัดปทุมธานี มาเข้าร่วมพิจารณาโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายภาคส่วนได้พิจารณาโครงการกว่า 783 โครงการ โดยโครงการของบริษัท มี เทรดดิ้ง คอร์ปอร์เรชั่น จำกัดได้ผ่านการคัดเลือกให้เป็นหน่วยอาชีพในการรับทุน“ทุนพัฒนาทักษะอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน”

 

สำหรับทุนพัฒนาทักษะอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐานเป็นโครงการให้ทุนสนับสนุนของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กศส.)ซึ่งเป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ.2561 สำหรับทุนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และช่วยเหลือกลุ่มประชากรวัยแรงงานซึ่งเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษาหรือพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพตามความถนัดและพึ่งพาตนเองในการดำรงชีวิตได้ เพื่อพัฒนาระบบทดลองที่เกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพในการพัฒนาการประกอบอาชีพโดยใช้ชุมชน ท้องถิ่น หรือพื้นที่การเรียนรู้เป็นฐานของชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อค้นหานวัตกรรมชุมชน และถอดความรู้จากการปฏิบัติ และจัดทำเป็นคู่มือหรือแนวทางของการขยายผลไปสู่พื้นที่อื่นต่อไป

                สำหรับโครงการ การยกระดับกลุ่มสตรีสร้างโอกาสผ่านการพัฒนาสไบมอญสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ จังหวัดปทุมธานี เป็นโครงการที่บริษัทฯเห็นว่าสามารถที่จะช่วยยกระดับศักยภาพของกลุ่มสตรีด้อยโอกาสโดยใช้วัฒนธรรมเป็นทุนในการฝึกอาชีพ และเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากชมรมเรารักษ์วัฒนธรรมวัดโบสถ์(หลวงปู่เทียน) ได้รับการอุปถัมภ์ทั้งสถานที่อบรมและพื้นที่การเรียนรู้จากพระเดชพระคุณพระราชมหาเจติยาภิบาล (ต่อศักดิ์ สนฺทรวาที) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร รักษาการเจ้าอาวาสวัดโบสถ์ บวรธรรมกิจ และได้รับการสนับสนุนพื้นที่ในการพัฒนาทักษะสินค้าสร้างสรรค์(Creative Product)จากพระเดชพระคุณพระราชวรเมธาจารย์(วิชาญ ถิรสีโล)เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี(ธ) อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากองค์กรภาคีต่างๆทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สื่อมวลชนทั้งในพื้นที่และต่างพื้นที่ โดยโครงการดังกล่าวจะเริ่มดำเนินการในเดือนกันยายน ศกนี้