OCC เชิดชูคุณค่า เกษียณอำลา

ข่าวประชาสัมพันธ์

กาญจนา สายสิริพร  ประธานกรรมการ  และ ธีรดา อำพันวงษ์ กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) ร่วมจัดงาน “วันเกษียณอำลา” พร้อมมอบของที่ระลึก และแสดงความขอบคุณ ให้แก่พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่จนครบวาระจำนวน 4 ท่าน เป็นกำลังสำคัญที่ผลักดันให้องค์กรเติบโตอย่างแข็งแรง ณ ห้องประชุม 101 อาคารโอซีซี เมื่อเร็ว ๆ นี้