กรุงเทพฯ – 2 กันยายน 2563 — บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เดินหน้าส่งเสริมให้เยาวชนไทยรักการอ่าน เปิดโอกาสให้แสดงพลังความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการผ่านผลงานศิลปะกับการประกวดในยุค   นิวนอร์มัลที่นำสื่อดิจิทัล ออนไลน์ แพลตฟอร์มเข้ามาประยุกต์ใช้ เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในวงกว้างได้อย่างรวดเร็วกับการดำเนินโครงการ “จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 14” ชิงทุนการศึกษามูลค่ากว่า 1.4 ล้านบาท เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 13 พฤศจิกายน 2563

นายเอนก พนาอภิชน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงโครงการ “จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช” ที่ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 14 ว่า “ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้รูปแบบการจัดการประกวดในปีนี้แตกต่างไปจากปีที่ผ่านๆมา เพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในยุคปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปพร้อมกับการเข้ามาของเทคโนโลยีที่มีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินชีวิต เราจึงปรับการดำเนินงานโดยนำสื่อดิจิทัลเข้ามาใช้ในโครงการ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในวงกว้างได้สะดวก รวดเร็ว สร้างการรับรู้ และการมีส่วนร่วมได้อย่างต่อเนื่อง เป็นช่องทางแบ่งปันความรู้และข้อมูลต่างๆ  ช่วยพัฒนาทักษะ และต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ให้กับเด็กๆ ด้วยอีกทางหนึ่ง”

“สื่อดิจิทัลที่เรานำมาใช้ในโครงการ เช่น ใบสมัครออนไลน์  นิทรรศการผลงานศิลปะออนไลน์ ถ่ายทอดสดกิจกรรมต่างๆ ผ่านทาง virtual live streaming  ซื้อ-ขายภาพการกุศลผ่านระบบ E-commerce ซึ่งเปิดเป็น market place แก่ผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงผลงานได้ง่ายขึ้น รวมถึงเพิ่มช่องทางสื่อสารที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้โดยตรง อาทิ facebook, twitter, instagram, youtube และ line เป็นต้น”

การประกวดแบ่งเป็น 4 ระดับ คือ ประถมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และอุดมศึกษา ในปีนี้เปิดโอกาสให้น้องๆ สามารถเลือกหัวข้อการประกวดได้จาก 2 หัวข้อ คือ 1)“ฉันรักเมืองไทย” หรือ 2) “รักษ์สิ่งแวดล้อม รักษ์โลกของเรา” เพื่อให้เยาวชนแสดงออกถึงการคิด วิเคราะห์ ตีความ และความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างอิสระ ทั้งในเรื่องของการถ่ายทอดความรู้สึกรักเมืองไทยในแบบที่วาดฝันไว้ในอนาคต และการคำนึงถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นกระแสของโลกที่ทุกคนควรช่วยกันอนุรักษ์ แล้วใช้จินตนาการถ่ายทอดสิ่งที่อ่านออกมาเป็นภาพวาดให้สอดคล้องกับเนื้อหาและหัวข้อที่คัดเลือกมา โดยน้องๆ แต่ละคนสามารถส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวนชิ้น สำหรับน้องๆ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และอุดมศึกษาจะต้องส่ง VDO Clip สื่อถึงแรงบันดาลใจจากการอ่านที่ใช้สร้างสรรค์ผลงาน ความยาวไม่เกิน 1.30 นาที มาพร้อมกับใบสมัครออนไลน์ด้วย

การพิจารณาตัดสินผลงาน ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาทัศนศิลป์ และวรรณศิลป์ รวม 7 ท่าน ได้แก่ คุณเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) พุทธศักราช 2554 คุณปัญญา    วิจินธนสาร ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) พุทธศักราช 2557 คุณสังคม ทองมี ผู้อำนวยการศูนย์ศิลป์       สิรินธร คุณเสฐียรพงษ์ วรรณปก ราชบัณฑิตไทย คุณเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ (กวีนิพนธ์) พุทธศักราช 2536 คุณหญิงวิมล ศิริไพบูลย์ (ทมยันตี) ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ (นวนิยาย) พุทธศักราช 2555 และคุณธวัชชัย สมคง บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร Fine Art

สำหรับรางวัลที่จะได้รับประกอบด้วยทุนการศึกษา และประกาศนียบัตรของเยาวชนที่ชนะการประกวด 44 รางวัล โดยผู้ชนะเลิศของแต่ละระดับจะได้รับทุนการศึกษา เริ่มจากอุดมศึกษา 120,000 บาท มัธยมศึกษาตอนปลาย 50,000 บาท มัธยมศึกษาตอนต้น 40,000 บาท และประถมศึกษาตอนปลาย 30,000 บาท ส่วนสถาบันการศึกษาที่สนับสนุนเยาวชนให้ส่งผลงานเข้าประกวดและได้รับรางวัลจะได้รับทุนสนับสนุนอีก 44 รางวัล รวมมูลค่า 1,415,000 บาท นอกจากนี้ ยังเพิ่มรางวัลร่วมจัดแสดง เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเยาวชนได้พัฒนาฝีมือ และความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงาน รวมถึงผู้สมัครทุกคนที่ส่งผลงานเข้าประกวดจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการส่งผลงานด้วย

เยาวชนที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสามารถติดตามรายละเอียด และดูตัวอย่างวรรณกรรมแนะนำ เพื่อใช้เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานได้ที่ www.intouchstation.com หรือ สแกน QR Code พร้อมเชิญชวนสมัครสมาชิกเพื่อร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ได้ที่

  • Facebook Page: facebook.com/intouchstation
  • Facebook group: จินตนาการ.อินทัช
  • Line ID: intouch
  • โทรศัพท์ 082-796-1670, 062-593-2224 หรือ 0-2118-6953 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563

 

อินทัช มุ่งหวังว่าการนำเทคโนโลยีมาใช้ในโครงการจะช่วยส่งเสริมให้เยาวชนใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีได้อย่าง

เหมาะสมซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาศักยภาพเยาวชนและสอดคล้องกับวิถีชีวิตปัจจุบันที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากขึ้น และช่วยลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในระยะยาวจากการลดใช้กระดาษอีกทางหนึ่ง

สแกน QR Code : www.intouchstation.com