“เครือข่ายเกษตรปลอดภัย ร่วมใจเมืองสองแคว”

ข่าวประชาสัมพันธ์

“เครือข่ายเกษตรปลอดภัย ร่วมใจเมืองสองแคว”

ด้วยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก มีภารกิจในการส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน และส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคง สร้างรายได้กระจายสู่ชุมชน โดยดําเนินงานใน ๓ กลุ่มงาน ได้แก่ การเกษตร การแปรรูป และการท่องเที่ยวโดยชุมชน ในรูปแบบประชารัฐ  จึงได้จัดทําโครงการส่งเสริมช่องทางการเกษตรปลอดภัยสู่ตลาด ๔ ร (โรงพยาบาล โรงเรียนโรงแรม และร้านอาหาร) ด้วยการพัฒนาเกษตรปลอดภัยด้วยกลไกประชารัฐ ซึ่งทำให้เกิดช่องทางการตลาด กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการเกษตรปลอดภัย เป็นการสร้างรายได้ และสามารถพัฒนาต่อยอดโครงสร้างธุรกิจการเกษตรปลอดภัยด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่ม เน้นเกษตรคุณภาพสูง จึงเกิดการรวมตัวกันเป็น “เครือข่ายเกษตรการปลอดภัย ร่วมใจ เมืองสองแคว” ขึ้น ซึ่งเป็นการรวมกันของผู้ประกอบการ 10 ราย ดังนี้

1.วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่พืชผักปลอดภัยบึงพระ

2.บ้านสวนมีสุขผลผลิตเกษตรอินทรีย์และสินค้าเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ

3.วิสาหกิจชุมชนเกษตรยั่งยืนบ้านวังดินเหนียว

4.วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเมล็ดพันธ์และแปรรูปบ้านคุ้งหม้อ

5.วิสาหกิจชุมชนบ้านวังส้มซ่า

6.วิสาหกิจชุมชนปลูกผักปลอดสารพิษบ้านจอมทอง

7.วิสาหกิจชุมชนพืชอาหารปลอดภัยบ้านสวนป่าน

8.วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผักมีบุญปลอยภัยสนามคลี

9.กลุ่มข้าวพันธุ์ดีบ้านวังมะสระ

10.กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตพืชอาหารปลอดภัย

ดังนั้นการเกษตรถือเป็นกลไกหนึ่ง ที่สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างให้มีศักยภาพในการผลิตสินค้าด้านเกษตรปลอดภัย สร้างรายได้กระจายสู่ชุมชน จึงทำให้ชุมชนเข้มแข็ง สิ่งแวดล้อมดี สุขภาพดี และเศรษฐกิจดี

สามารถติดตามข่าวสารต่างของ“เครือข่ายเกษตรการปลอดภัย ร่วมใจเมืองสองแคว” ได้ที่ Facebook : เครือข่ายเกษตรการปลอดภัย ร่วมใจเมืองสองแคว