พัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้นำเทคโนโลยีแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนไปประยุกต์ใช้ควบคุมน้ำอัตโนมัติ

ข่าวประชาสัมพันธ์

          สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน ฝึกอาชีพเสริม ด้านการควบคุมระบบน้ำอัตโนมัติผ่านสมาร์ทโฟน ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลป่าพลู จำนวน 25 คน  เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะให้สามารถนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ต่อตนเอง เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม และ 6 กันยายน 2563 ณ วัดป่าพูล อ.บ้านโฮ่ง

           นางณฐมน ปัทมะสุคนธ์ กล่าวว่าการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้นำเทคโนโลยีแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนไปประยุกต์ใช้ควบคุมน้ำอัตโนมัติ ในภาคการเกษตรและควบคุมการปิดเปิดระบบไฟฟ้าแสงสว่างหรือควบคุมการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้า เพื่อลดต้นทุนการใช้แรงงานและอำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิตประจำวัน ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายด้วยปลายนิัว อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้ผู้สูงอายุพึ่งพาตนเองได้ สามารถนำความรู้และประสบการณ์ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชุมชนต่อไป