SPUIC WAI KRU CEREMONY 2020

ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อแสดงความเคารพและแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์และผู้มีพระคุณ

 

อาจารย์เกรียงไกร พุคยาภรณ์ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 “SPUIC WAI KRU CEREMONY 2020” โดยมี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ ต่อจากนั้นผู้แทนนักศึกษาฯ ได้นำพานไหว้ครูมอบให้แก่ ครูอาจารย์ เพื่อแสดงความเคารพแก่ครูอาจารย์ผู้ที่จะดูแลเรา อีกทั้งเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษา SPUIC มีจิตใจที่ดีงาม มีความอ่อนน้อม รู้จักกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ณ ที่ทำการวิทยาลัยนานาชาติ อาคาร 11  มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563