อ.อ.ป. นำผู้ตรวจราชการฯ ติดตามความคืบหน้าซ่อมแซม ‘บ้านหลุยส์’

ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 นายภพปภพ ลรรพรัตน์ ผู้อำนวยการสำนัก องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน ผู้แทนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.)  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้การต้อนรับ นายธสรณ์อัฑฒ์  ธนิทธิพันธ์  ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 15 และคณะ ในฐานะประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดลำปาง  สำหรับการเข้าตรวจกิจกรรมการซ่อมแซม ‘บ้านหลุยส์ ที เลียวโนเวนส์’ ซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน ในโอกาสเดินทางมาปฏิบัติราชการ ณ จังหวัดลำปาง เพื่อติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และภารกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  ณ ชุมชนท่ามะโอ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง