Big C Big Charity for Mom ส่งต่อความห่วงใย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลิตภัณฑ์ผ้าอ้อมผู้ใหญ่เซอร์เทนตี้และไลฟ์รี่ ร่วมกับ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ นำโดย คุณอรอนงค์ สว่างไพบูลย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายจัดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่จากโครงการ Big C Big Charity for Mom ให้กับ คุณยุรณัฏฐา มั่งมี หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมสวัสดิการ และคุณชนิษฎา กล้าหาญ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี(หญิง) เพื่อใช้ในงานของสถานคุ้มครองฯ ณ ที่ทำการ จังหวัดปทุมธานี