คพ. เร่งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 8 ตุลาคม 2563 นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า ที่ผ่านมามีประเด็นร้องเรียนเรื่องปัญหามลพิษ ในเรื่อง
กลิ่นเหม็น ขยะของเสีย น้ำเสีย ที่สร้างความเดือดร้อนต่อประชาชนและกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ปัญหามลพิษมีผลกระทบในวงกว้างทั้งคุณภาพชีวิต คุณภาพสิ่งแวดล้อม และมีต้นทุนสูงในการฟื้นฟู นายวราวุธศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการ ทส. และนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวง ทส. ได้มีข้อห่วงใยในเรื่องดังกล่าว และได้มีข้อสั่งการให้ คพ. เสริมบทบาทเชิงรุกด้านสิ่งแวดล้อม มีความเข้มข้นในการบังคับใช้กฎหมาย ใช้กฎหมายทางการปกครองให้มากขึ้น ลงโทษต่อผู้กระทำผิดและให้เกิดการชดใช้ค่าเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม

นายอรรถพล กล่าว เพื่อดำเนินการเชิงรุกในการติดตามตรวจสอบ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษ คพ.ได้จัดทำคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นศูนย์เฉพาะกิจในการติดตามตรวจสอบ ดำเนินการตามกฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ปล่อยมลพิษทั้ง
น้ำเสีย มลพิษทางอากาศ กลิ่นเหม็น เสียงดัง ขยะพิษต่างๆ และการนำเข้าสิ่งผิดกฎหมายที่ก่อมลพิษจากต่างประเทศ เพื่อการปฏิบัติการที่รวดเร็วและเบ็ดเสร็จ และเป็นหน่วยต้นแบบขยายองค์ความรู้ไปยังหน่วยภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ พร้อมตั้งสายด่วน 1650 พิทักษ์สิ่งแวดล้อม รับเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษที่สร้างความเดือดร้อน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนและสิ่งแวดล้อม

เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมมีความสำเร็จตามเป้าหมาย คพ. ได้เข้าหารือกับศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ศปป.4 กอ.รมน.) เรื่องการขอสนับสนุนและแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์พิทักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมี พล.ท. เรืองสิทธิ์ มิตรภานนท์ ผอ.ศปป.4 กอ.รมน. และส่วนงานต่างๆภายใน ศปป.4. ซึ่งมีบทบาทในการป้องกัน แก้ไขเสริมสร้างความมั่นคง
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงาน อาหารและบรรเทาสาธารณภัย ยินดีสนับสนุนการปฏิบัติการศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมทั้งในส่วนกลางและระดับจังหวัดนายอรรถพล กล่าว