มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ จับมือบริษัท ไทยเมดิคัล แคนนาบิส จำกัด

News

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางการเกษตรสำหรับบัณฑิตผู้ประกอบการ และอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ จับมือ ไทยเมดิคัล แคนนาบิส จำกัด พัฒนาสายพันธุ์ สารสกัด และเส้นใยจากกัญชงและพืชสมุนไพรเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางการเกษตร สำหรับบัณฑิตผู้ประกอบการ และอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ จับมือกับบริษัท ไทยเมดิคัล แคนนาบิส จำกัด ในโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาสายพันธุ์ สารสกัดและเส้นใยจากกัญชงและพืชสมุนไพรเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์

รองศาสตราจารย์ ดร. วีระพล ทองมาอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ ดร.หม่อมหลวง ภัทรชาติ ประวิตร กรรมการผู้อำนวยการบริษัท ไทยเมดิคัล แคนนาบิส จำกัด

เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนางานวิจัยด้านการพัฒนาสายพันธุ์ การเพาะปลูกและการเก็บเกี่ยว การสกัด การวิเคราะห์ ควบคุมคุณภาพสารสกัด และการพัฒนาผลิตภัณฑ์สารสกัด และเส้นใยกัญชง ทางการแพทย์รูปแบบต่างๆ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรในสาขาที่เกี่ยวข้อง และกิจกรรมการบริการวิชาการซึ่งความร่วมมือทางวิชาการนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ทางวิชาการทั้งในประเทศไทยระดับสากลต่อไป

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พาวิน มะโนชัย รองประธานกรรมการ คณะกรรมการควบคุมกำกับดูแลนโยบายกัญชงและกัญชา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมการเกษตรสำหรับบัณฑิตผู้ประกอบการ ดร.กัลย์กัลยาณมิตร ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์เกษตรและอาหาร

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

และ ดร.สุวิทย์ คุณกิตติ ประธานกรรมการ บริษัท ไทยเมดิคัล แคนนาบิส จำกัด ให้เกียรติเป็นสักขีพยาน พร้อมร่วมหารือกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกษตรและอาหาร