โครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ผ้าไทย และผ้าพื้นเมือง จ.นครสวรรค์

กิจกรรมประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลิตภัณฑ์
สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดนครสวรรค์

คลิกลิงค์ดู หนังสือ E-ฺBOOK
https://anyflip.com/hfpts/kggt/