การประเมินคุณค่าทางโภชนาการอาหารจัดเลี้ยงผู้ต้องขังและการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพให้ผู้ต้องขังทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูงและเรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์
เมื่อวันที่ 24 พ.ย.2563 ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.ปราจีนบุรี
           นำทีมโดย อาจารย์ ดร.พัชรี ปราศจาก อาจารย์ ดร.ภัควัฒน์ เดชชีวะ อาจารย์ ดร.วิเชียร ศรีวิชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะรัชช์ กุลเมธี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกตินันท์ กิตติพงศ์พิทยา
ได้ออกไปให้บริการวิชาการ เรื่อง “การประเมินคุณค่าทางโภชนาการอาหารจัดเลี้ยงผู้ต้องขังและการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพให้ผู้ต้องขังทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูงและเรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี” แก่ผู้ต้องขัง ณ ทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง และเรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี
          เพื่อฝึกอบรมพัฒนาอาชีพให้ผู้ต้องขัง ส่งเสริมอาชีพหลังพ้นโทษ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มคุณค่าของคนต่อชุมชน ลดปัญหาอาชญากรรม ส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และส่งผลให้สังคมมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนทั้งนี้ยังได้มีการประเมินคุณค่าทางโภชนาการอาหารจัดเลี้ยงแก่ผู้ต้องขังอีกด้วย