เพื่อสร้างความเตรียมพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉินและเพื่อให้พนักงานได้มีทักษะในการป้องกันและช่วยเหลือตนเองและผู้อื่น  ให้ปลอดภัยจากเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด

โรงแรมพูลแมน ขอนแก่นฯ จึงจัดอบรมการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ซึ่งได้มีการปฎิบัตเสมือนจริงทุกประการทั้งผู้อพยพผู้ประสบภัยและระบบสํญญาณเตือนภัยฉุกเฉินภายในอาคารโดยได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครขอนแก่น และโรงพยาบาลขอนแก่นราม