คุณบุญชัย เบญจรงคกุล ประธานกรรมการมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด พร้อมด้วยคุณจุฑามาศ เบญจรงคกุล กรรมการมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด มอบเงินสนับสนุนโครงการออกแบบและผลิตต้นแบบ รถตรวจสุขภาพและวิเคราะห์โรคเร่งด่วน (Mobile Check-up and Express Analysis Unit) จำนวน 1 ล้านบาท ให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อใช้สำหรับตรวจสุขภาพและวิเคราะห์เชื้อ COVID-19 และเชื้ออื่นๆ ด้วยเทคนิค PCR โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ ชีวรุ่งโรจน์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียมคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ รัตนวราภรณ์ ประธานหลักสูตรสหสาขาวิชาวิศวกรรมชีวเวช และรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ศูนย์วิจัยวิศวกรรมชีวเวช คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้รับมอบเป็นผู้รับมอบ ณ อาคารเบญจจินดา