วันที่ 27 พ.ค. 2564 กลุ่มงานมาตรฐานฝีมือแรงงาน สพร.23 ปัตตานี ได้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 ให้กับผรฝ.ช่างซ่อมเครื่องยนต์ รุ่นที่ 1/2564 จำนวน 13 คน ณ โรงฝึกงานช่างยนต์ สพร.23 ปัตตานี